.


Wnioski i umowy

     

Cennik

 

Regulaminy
i zarządzenia

 

Jakość wody

Zawiadomienie o rozpoczęciu robót i planowanym terminie wpięcia do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej
PDF


Wniosek o zawarcie umowy odpłatnego przekazania sieci wodociągowej i /lub kanalizacyjnej:

PDF


Wniosek o wydanie warunków technicznych wykonania instalacji do podlewania ogrodu
DOC PDF


Wniosek o zawarcie umowy
DOC PDF

Wniosek o zawarcie umowy dla firm
DOC PDF


Wniosek o wydanie warunków technicznych przyłączenia do sieci wodno-kanalizacyjnej
PDF


Wniosek o uzgodnienie projektu technicznego - przyłącza wodociągowego, przykanalika sanitarnego, sieci wodociągowej, sieci kanalizacyjnej
PDF


Zlecenie na wykonanie sieci wodociągowej / sieci kanalizacyjnej / przyłącza wodociągowego / przykanalika sanitarnego
DOC PDF

 


Wniosek o wydanie protokołu odbioru technicznego przyłącza wod-kan

DOC

 Wniosek o zawarcie umowy na wywóz nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych
PDF

Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Siechnice na okres 3 lat.

PDF


Cennik za wykonanie usług przez Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. obowiązujący od 11.03.2019r.

PDF


Cena za zrzut ścieków z wozów asenizacyjnych do stacji zlewczych na oczyszczalni ścieków przy ul.Zachodniej oraz ul.Rataja w Siechnicach (od 07.10.2019)

PDF


Cena za zrzut ścieków z wozów asenizacyjnych do stacji zlewczych na oczyszczalni ścieków przy ul.Zachodniej oraz ul.Rataja w Siechnicach (od 05.03.2018)

PDF


 Taryfa zaopatrzenia w wodę i odprowadzenia ścieków (od 01.06.2017r.)

PDF


Taryfa zaopatrzenia w wodę i odprowadzenia ścieków (od 01.06.2016)

PDF


 Taryfa zaopatrzenia w wodę i odprowadzenia ścieków (2015)

PDF


 

Zarządzenie Prezesa Spółki nr 4/2017 w sprawie zaprzestania wydawania warunków technicznych dot. wykonania instalacji do podlewania ogrodu, tj. podliczników ogrodowych

PDF


Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków gmina Siechnice

PDF


Wniosek o zawarcie umowy odpłatnego przekazania sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej.

PDF


Dokumenty do odpłatnego przekazania sieci wodociągowej i kanalizacyjnej

PDF - wodociąg

PDF - kanalizacja


Harmonogram płukania sieci wodociągowej w 2016 roku.

PDF


Zarządzenie nr 2/2013 - w sprawie wydawania warunków technicznych dot. podliczników do podlewania ogrodu

PDF


 Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków PDF


 Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi PDF


Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociągowych PDF


Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych PDF


Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody PDF 


Rozporządzenie Ministra Budownictwa w sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych PDF


Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego, których wprowadzanie w ściekach przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego PDF 


 

Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie warunków jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego PDF


 Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie wysokości jednostkowych stawek kar za przekroczenia warunków wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi PDF

2019

Badania wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi - październik 2019 r.

- Monitoring przeglądowy (rozszerzony) - Żerniki Wrocławskie, ul. Kolejowa 7a, punkt u konsumenta - Szkoła Podstawowa (Wodociąg przesyłowy Suchy Dwór)

- Monitoring kontrolny (podstawowy) - SUW Święta Katarzyna (Wodociąg sieciowy Święta Katarzyna)

- Monitoring kontrolny (podstawowy) - Żerniki Wrocławskie, ul. Wiosenna (Wodociąg sieciowy Suchy Dwór)

PDF

 

Badania wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi - wrzesień 2019 r.

- Monitoring przeglądowy (rozszerzony) - Siechnice, ul. Kolejowa 15 (Wodociąg przesyłowy Siechnice)

- Monitoring kontrolny (podstawowy) - Łukaszowice, SUW (Wodociąg sieciowy Łukaszowice)

- Monitoring kontrolny (podstawowy) - Zębice, ul. Prusa 13B (Wodociąg sieciowy Święta Katarzyna)

PDF

 

Badania wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi - lipiec 2019 r.

- Monitoring kontrolny (podstawowy) - Radwanice, ul. Piastowska 2 (Wodociąg przesyłowy Mokry Dwór)

- Monitoring kontrolny (podstawowy) - Suchy Dwór, Stacja Uzdatniania Wody (Wodociąg sieciowy Suchy Dwór)

PDF

  

Badania wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi - czerwiec 2019 r.

- Monitoring kontrolny (rozszerzony) - Bogusławice, ul. 1-go Maja 17 (Wodociąg sieciowy Łukaszowice)

- Monitoring kontrolny (podstawowy) - Święta Katarzyna, ul. Zacharzycka 28 (Wodociąg sieciowy Święta Katarzyna)

PDF

   

Badania wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi - kwiecień 2019 r.

- Monitoring kontrolny (podstawowy) - Żerniki Wrocławskie ul. Kolejowa 7a, punkt u konsumenta, Szkoła Podstawowa, kran w toalecie (Wodociąg sieciowy Suchy Dwór)

- Monitoring kontrolny (podstawowy) - Radwanice, ul. Opolska/Słoneczna, hydrant koło Kwiatonu (Wodociąg przesyłowy Mokry Dwór, gm. Siechnice)

- Monitoring kontrolny (podstawowy) - Siechnice, ul. Szkolna 4, punkt u konsumenta - kran w stołówce (wodociąg przesyłowy Siechnice)

PDF

 

Badania wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi - marzec 2019 r.

- Monitoring kontrolny (podstawowy) - hydrant na sieci, droga nr 42 Święta Katarzyna - Łukaszowice (Wodociąg sieciowy Łukaszowice);

- Monitoring kontrolny (podstawowy) - Święta Katarzyna, ul. Żernicka 17 - punkt u konsumenta (Wodociąg sieciowy Św. Katarzyna);

- Monitoring kontrolny (podstawowy) - Iwiny, ul. Słoneczna 18 - punkt u konsumenta (Wodociąg sieciowy Suchy Dwór);

- Monitoring kontrolny (podstawowy) - Radwanice, ul. Szkolna 14A - punkt u konsumenta (Wodociąg przesyłowy Mokry Dwór);

PDF

 

 

Badania wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi - styczeń 2019 r.

- Monitoring przeglądowy (rozszerzony) - Radwanice, ul. Szkolna 14A – pkt u konsumenta (Wodociąg przesyłowy Mokry Dwór);

PDF

- Monitoring kontrolny (podstawowy) – Święta Katarzyna, Stacja Uzdatniania Wody dz. nr 913/3 (Wodociąg sieciowy Św. Katarzyna);

- Monitoring kontrolny (podstawowy) – hydrant na sieci ul. Jarzębinowa (Wodociąg przesyłowy Siechnice);

- Monitoring kontrolny (podstawowy) – Zębice, ul. Prusa 13B - pkt u konsumenta (Wodociąg sieciowy Św. Katarzyna);

- Monitoring kontrolny( podstawowy) – Bogusławice, hydrant na sieci ul. 1 – Maja dz. 67/2 (Wodociąg sieciowy Łukaszowice);

PDF

 

2018

Badania wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi - listopad 2018 r.

- Monitoring kontrolny - Siechnice, ul. Kolejowa 15 – pkt u konsumenta (Wodociąg sieciowy Siechnice);

- Monitoring kontrolny - Zębice, ul. Prusa 13B – pkt. u konsumenta (Wodociąg sieciowy Łukaszowice).

PDF

  .....................................................................

Badania wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi - październik 2018 r.

- Monitoring kontrolny – Święta Katarzyna, SUW dz. nr 913/3 (Wodociąg sieciowy Święta Katarzyna);

- Monitoring przeglądowy – Święta Katarzyna, ul. Żernicka 17 budynek ZGK – punkt u konsumenta (Wodociąg sieciowy Święta Katarzyna);

- Monitoring przeglądowy – Żerniki Wr., ul. Kolejowa 7a – punkt u konsumenta (Wodociąg sieciowy Suchy Dwór);

- Monitoring kontrolny –  Żerniki Wr., ul. Wiosenna 20, hydrant (Wodociąg sieciowy Suchy Dwór);

 PDF

.......................................................................

Badania wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi - wrzesień 2018 r.

- Stacja Uzdatniania Wody Św. Katarzyna

- Stacja Uzdatniania Wody Suchy Dwór

- Stacja Uzdatniania Wody Łukaszowice

- Siechnice, pomieszczenie pompowni ul.Jarzębinowa/Ciepłownicza

PDF

..........................................................................

Badania wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi - Monitoring kontrolny - sierpień 2018 r.

- Łukaszowice, Stacja Uzdatniania Wody

 PDF

- Siechnice, ul. Szkolna 4 - punkt u konsumenta

 PDF

Badania wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi - Monitoring przeglądowy - sierpień 2018 r.

 - Siechnice, ul. Kolejowa 15 - punkt u konsumenta

 PDF

...........................................................................

Badania wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi - Monitoring przeglądowy - czerwiec 2018 r.

- Sulimów, ul. Kochanowskiego 36 – punkt u konsumenta;
PDF

 

 Badania wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi - Monitoring kontrolny - czerwiec 2018r.

- Św. Katarzyna, ul. Zacharzycka 38 – hydrant;

PDF

 

Badania wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi - Monitoring kontrolny - marzec 2018r.

- Wodociąg sieciowy Św. Katarzyna  - Łukaszowice, – hydrant;
- Radwanice, ul. Szkolna 14A – punkt u konsumenta;
- Iwiny, ul. Słoneczna 18 – punkt u konsumenta;
- Święta Katarzyna, ul. Żernicka 17 – punkt u konsumenta.

PDF

 

Badania wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi - Monitoring kontrolny - Św. Katarzyna Stacja Uzdatniania Wody, styczeń 2018r.

PDF

Badania wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi - Monitoring kontrolny - Siechnice, ul. Jarzębinowa, styczeń 2018r.

PDF

Badania wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi - Monitoring kontrolny - Sulimów, ul. Kochanowskiego, styczeń 2018r.

PDF

 

2017

Monitoring kontrolny - Siechnice, ul. Kolejowa  - listopad 2017

PDF

Monitoring kontrolny - Zębice, ul. Prusa -listopad 2017

PDF

 

Monitoring przeglądowy - Św. Katarzyna ul.Dąbrowskiego  - październik 2017

PDF

Monitoring przeglądowy - Żerniki Wr. ul. Kolejowa - październik 2017

PDF

Monitoring kontrolny - SUW Św. Katarzyna - październik 2017

PDF

Monitoring kontrolny - Żerniki Wr., ul. Wiosenna - październik 2017

PDF

 

Monitoring przeglądowy - Siechnice, ul. Kolejowa 15 - sierpień 2017

PDF

Monitoring kontrolny - Siechnice, ul. Szkolna 4 - sierpień 2017

PDF

Monitoring kontrolny - Łukaszowice SUW - sierpień 2017

PDF

Badanie parametrów promieniotwórczości wody przeznaczonej do spożycia
- Czerwiec 2017

PDF

Monitoring kontrolny - Suchy Dwór, Radwanice, Zębice - Lipiec 2017

PDF

Monitoring przeglądowy - Sulimów, ul. Kochanowskiego 36 - Czerwiec 2017

PDF

Monitoring kontrolny – Święta Katarzyna, ul Zacharzycka 28 - Czerwiec 2017

PDF

Monitoring kontrolny - kwiecień 2017 - Zębice, Siechnice, Żerniki Wrocławskie

PDF

Monitoring kontrolny - marzec 2017 - Święta Katarzyna, Święta Katarzyna - Łukaszowice, Radwanice, Iwiny

PDF

Monitoring kontrolny - styczeń 2017 - Sulimów, Siechnice, Święta Katarzyna

PDF


Monitoring kontrolny - październik 2016 - Iwiny

PDF

Monitoring kontrolny - październik 2016 - Radwanice

PDF

Monitoring kontrolny - październik 2016 - Święta Katarzyna

PDF

Monitoring kontrolny - październik 2016 - Zębice

PDF

Monitoring przeglądowy - październik 2016 - Święta Katarzyna

PDF

Monitoring przeglądowy - październik 2016 - Żerniki Wrocławskie

PDF

Monitoring przeglądowy - sierpień 2016 - gmina Siechnice (SUW Łukaszowice)

PDF

Monitoring przeglądowy - sierpień 2016 - gmina Siechnice (Siechnice)

PDF

Monitoring przeglądowy - czerwiec 2016 - gmina Siechnice (Sulimów, Radwanice)

PDF

Monitoring kontrolny - kwiecień 2016 - gmina Siechnice (Zębice, Siechnice, Żerniki Wrocławskie)

PDF

Monitoring kontrolny - marzec 2016 - gmina Siechnice (Święta Katarzyna, Zębice, Radwanice, Iwiny)

PDF

Monitoring kontrolny - styczeń 2016 - gmina Siechnice (Siechnice, Radwanice, Sulimów)

PDF