Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru dla zadania p.n. „Rozbudowa i modernizacja systemu gospodarki wodno - ściekowej w gminie Siechnice - modernizacja oczyszczalni ścieków w Siechnicach” w ramach Działania 4.2 „Gospodarka wodno-ściekowa” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.