DZIAŁALNOŚĆ SPÓŁKI


Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. powstał w roku 2000 i jest spółką prawa handlowego. Jedynym właścicielem spółki jest Gmina Siechnice. Podstawowym celem działalności spółki jest zaopatrzenie mieszkańców gminy w wodę, przyjmowanie i oczyszczanie ścieków oraz utrzymanie i eksploatacja sieci wodociągowych i sanitarnych, w tym stacji uzdatniania wody, przepompowni i oczyszczalni ścieków. Spółka sukcesywnie buduje nowe odcinki sieci wodociągowej, tak aby istniała możliwość bezproblemowego doprowadzenia wody do każdej działki. W naszej gminie ilosć mieszkańców w styczniu 2015 przekroczyła 18 tys. Oprócz wody na cele bytowo-gospodarcze Spółka dostarcza wodę na cele produkcyjno-usługowe. W związku z tą działalnością powstają znaczne ilości ścieków. Część wody kupowana jest od Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji we Wrocławiu, a kolejna od Przedsiębiorstwa Produkcji Ogrodniczej. 

INFRASTRUKTURA l SIEĆ WODOCIĄGOWO-KANALIZACYJNA 

• Stacja Uzdatniania Wody w Świętej Katarzynie
• Stacja Uzdatniania Wody w Suchym Dworze
• Stacja Uzdatniania Wody w Łukaszowicach
• Oczyszczalnia Ścieków SBR w Siechnicach
• Oczyszczalnia Ścieków BIOBLOK w Siechnicach
• 53 przepompowni ścieków położonych na terenie gminy Siechnice
• Sieci wodociągowe ponad 240 km
• Sieć kanalizacji sanitarnej ponad - 110 km
• Liczba użytkowników sieci wodociągowej ponad 15 tys.
• Docieramy do wszystkich 22 miejscowości w gminie