Fundusze

 

Projekt realizowany przez Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. pn. „Rozbudowa i modernizacja systemu gospodarki wodno-ściekowej w gminie Siechnice – modernizacja oczyszczalni ścieków w Siechnicach” (nr projektu: RPDS.04.02.02-02-0002/16) współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 4.2 Gospodarka wodno-ściekowa, Poddziałania 4.2.2 Gospodarka wodno-ściekowa - ZIT WrOF w Osi Priorytetowej 4 Środowisko i zasoby Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

Projekt polega na modernizacji oczyszczalni ścieków typu SBR w Siechnicach przy ul. Zachodniej, na którą dopływają ścieki komunalne z części miejscowości gminy Siechnice. Zakres rzeczowy inwestycji obejmuje przede wszystkim wymianę części jej wyposażenia technologicznego (m.in. pomp ściekowych, pomp osadu, mieszadeł, dyfuzorów, armatury, instalacji towarzyszących), dostosowanie oczyszczalni do większej wydajności poprzez budowę nowych obiektów, przebudowę części socjalnej, wykonanie nowych dróg wewnętrznych na terenie oczyszczalni oraz dostosowanie części elektrycznej i automatyki do nowego układu technologicznego.

Celem projektu jest zwiększenie liczby ludności korzystającej z ulepszonego systemu oczyszczania ścieków, a także zabezpieczenie możliwości odbioru i oczyszczania ścieków z obszaru poddawanego intensywnemu wzrostowi ludności, wzrost bezpieczeństwa terenów wodonośnych miasta Wrocław i cennych pod względem ekologicznym obszarów Natura 2000 oraz polepszenie jakości oczyszczania ścieków zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Wartość projektu wynosi 24 047 199,88 PLN, wkład Funduszy Europejskich na poziomie 52,64% całkowitych wydatków kwalifikowalnych wynosi 9 999 246,20 PLN.

 


 

 

Nazwa zadania: Rozbudowa i modernizacja systemu gospodarki wodno-ściekowej w gminie Siechnice - modernizacja oczyszczalni ścieków w Siechnicach.
Wartość ogólna przedsięwzięcia: netto 19 591 449,35 zł brutto 24 047 199,88 zł
Wysokość i forma dofinansowania: pożyczka w kwocie 8 993 664,00 zł

Odnośnik do strony Funduszu http://wfosigw.wroclaw.pl/